Znovu kandidujeme do hodslavského zastupitelstva, podpoříte nás?

Vážení spoluobčané,

v nové sestavě a s podporou většiny původních členů našeho sdružení se opět v komunálních volbách ucházíme o Váš hlas, abychom mohli pokračovat v práci ve prospěch našich Hodslavic i Vás, všech Hodslavjanů.

Během minulých volebních období jste činnost zastupitelstva – včetně našich členů – jistě vnímali a hodnotili, chválili i kritizovali. Mnozí z Vás jste dle svých možností aktivně přispívali k obohacení společenského a sportovního života, ke zlepšení vzhledu obce či k šíření jejího dobrého jména, za to jsme Vám vděčni a rádi bychom s Vámi v této spolupráci dále pokračovali.

práva věcí veřejných je díky různorodosti představ a zájmů obyvatel, ale také kvůli „neviditelným“, leckdy silně omezujícím právním předpisům i nečekaným vnějším událostem docela složitá. Myslíme si však nadále, že otevřenost a transparentnost spolu s veřejnou diskuzí o důležitých rozhodnutích v samosprávě obce je jedinou správnou cestou ke spokojenému spolužití a udržitelnému rozvoji obce. S prosbou o ohleduplnost vůči sobě navzájem a udržování dobrých sousedských vztahů - pro zpříjemnění našeho každodenního života - si Vám v rámci daných možností dovolujeme předložit náš stručný volební program a kandidátku. Kontaktovat nás můžete prostřednictvím diskuzního fóra na našich FB stránkách a na prohodslavice.cz.

Zveme Vás na krátké setkání s kandidáty PROHODSLAVICE a diskuzi k našemu programu, které se bude konat v pondělí 19. 9. 2022 od 18:00 hod. v klubovně OÚ.

Jak plníme své sliby Program 2018 - 2022

1. Výstavba kanalizační sítě a čistírny odpadních vod.

Výsledek našeho působení:

vybudování kanalizace a ČOV v r. 2018 – 20 (cca 160 mil.Kč - dotace OPŽP ve výši 100 mil. Kč + 3 mil. Kč z MSK +státní úvěr 43 mil. Kč), projekt přípojek pro občany zdarma, zajištění výhodného nákupu materiálu na domovní přípojky pro občany

2. Další posílení zdrojů pitné vody pro veřejný vodovod a zajištění krizové varianty zdroje pitné vody – projektová příprava přivaděče z vodojemu Mořkov, výstavba tlakové stanice u bytovek.

Výsledek našeho působení:

vybudování tlakové stanice na Léše pro Mořkovsko, zanesení trasy přivaděče pitné vody do nového Územního plánu obce

3. Bezpečnost občanů – osobní a dopravní – prodloužení chodníku na Mořkov a na Kútě, snaha o zvýšení bezpečnosti dopravy na silnicích a místních komunikacích, zbudování propojky cyklostezky na Kútě a Záhumení.

Výsledek našeho působení:

získání dotace a zahájení tvorby projektu stezky pro chodce a cyklisty na Mořkov, zhotovení projektu chodníku a cyklostezky na Kútě, umístění ukazatelů rychlosti na Mořkovsku a na Balkáně, sjednání spolupráce s NJ na umístění měřícího radaru u ZŠ, pokračování spolupráce s policií při řešení krádeží a dopravního přetížení – kontroly rychlosti

4. Podpora nízkonákladového bydlení a služeb pro seniory a mladé rodiny – rekonstrukce zdravotního střediska a bývalé pošty na byty, rekonstrukce Domověnky čp. 213 na horním konci.

Výsledek našeho působení:

6 nově rekonstruovaných bytů v bývalém zdravotním středisku se statusem sociální byt pro nízkopříjmové občany, 4 rekonstruované byty v Domověnce pro seniory, prostory pošty rekonstruovány na kancelář a provozovnu Pošty Partner

5. Podpora a rozvoj vzdělávání i mimoškolních aktivit našich dětí, stálé zlepšování a zkvalitňování podmínek pro výuku dětí v MŠ i ZŠ. Motivace občanů k umístění dětí do naší ZŠ (na poprvé přihlášené dítě obdrží zákonný zástupce příspěvek ve výši 1 500,- Kč).

Výsledek našeho působení:

realizace projektů multimediální učebny IT a cvičné kuchyňky v ZŠ, multifunkční hřiště s umělým povrchem za ZŠ, rekonstrukce podlahy a obložení tělocvičny, modernizace MŠ, úpravy venkovních ploch areálu ZŠ i MŠ, příspěvek pro nově přihlášené děti do ZŠ, podpora mládežnických spolků a skupin

6. Projektová příprava na rekonstrukci centra obce.

Výsledek našeho působení:

zhotovení Urbanistické studie obce a Územní studie centra obce s využitím podkladů z veřejných projednání a návrhů občanů i dětí ZŠ, příprava na zhotovení projektu rekonstrukce centra obce, získání dotace na PD rekonstrukce centra a zahájení tvorby projektu, spoluúčast na tvorbě PD rekonstrukce břehů Zrzávky v centru obce, obnova zeleně v centru obce s novým posezením na Place

7. Podpora spolkového života, společenského, kulturního a sportovního dění v obci, její propagace.

Výsledek našeho působení:

konání tradičních akcí ve spolupráce se spolky (Den obce, Den Matek, Rozsvěcení vánočního stromu, atd.), dotační podpora spolků a dalších subjektů, zohlednění práce s dětmi a pro seniory, spoluúčast obce na rekonstrukci sokoláku, kostelů, videoreportáže z obecních akcí, členství ve fondu TO Beskydy-Valašsko, podpora projektů propagujících Fr.Palackého

8. Důraz na zlepšování životního prostředí, zvláště ovzduší, v obci.

Výsledek našeho působení:

propagace správného topení, spoluúčast obce na kotlíkových dotacích, výsadby krajinářských prvků v extravilánu obce – aleje, stromořadí, obnova bývalých polních cest, pravidelná péče o čistotu a zeleň v obci, úklid toků a okolí obce pracovníky OÚ, úklidové akce s podporou dětí, spolků a občanů

9. Vybudování sběrného dvoru v areálu bývalého JZD.

Výsledek našeho působení:

Sběrný dvůr vybudován a otevřen v r. 2019 - rozšíření možnosti třídění odpadů, mimořádné svozy BIO odpadů

10. Vydání nového územního plánu a diskuze k veřejnému prostoru.

Výsledek našeho působení:

veřejné projednání a schválení nového Územního plánu obce v r. 2021, veřejné projednání urbanistické studie obce v r. 2022 a ÚSVP centra obce, veřejné projednání grafické identity obce

11. Vybudování a obnova míst pro aktivní trávení volného času.

Výsledek našeho působení:

rekonstrukce hřiště za ZŠ na moderní multifunkční hřiště s osvětlením a umělým povrchem, doplnění zázemí u Kacabajky – převlíkárny, dobíjecí stanice, úprava břehů.

Náš program

1.Bezpečnost občanů – osobní a dopravní – prodloužení chodníku na Mořkov a na Kútě, zvýšení bezpečnosti dopravy na silnicích a místních komunikacích, zbudování propojky cyklostezky na Mořkovsku, na Kútě a Záhumení.
2. Posílení zdrojů pitné vody pro veřejný vodovod – nové průzkumné vrty, zajištění záložních zdrojů pitné vody – projektová příprava přivaděče z vodojemu Mořkov pro oblast Mořkovska.
3. Projektová příprava na rekonstrukci centra obce, Placu a parkovišť a následná etapová realizace projektu..
4. Podpora bydlení a služeb pro seniory a mladé rodiny (možné využití části nákupního střediska). Podpora vzniku nové zástavby.
5. Podpora a propagace spolků, kultury a sportu v obci. Diskuze k veřejnému prostoru a rozvoji obce.
6. Podpora a rozvoj vzdělávání i mimoškolních aktivit dětí, stálé zlepšování a zkvalitňování podmínek pro výuku dětí v MŠ i ZŠ.
7. Zlepšování životního prostředí, zvláště ovzduší a lepší třídění odpadu v obci. Rozšíření otevírací doby Sběrného dvoru.

Lidé, kteří nám věří a podporují nás

"Podporuji všechny slušné a pracovité Hodslavjany, kteří navíc mají odvahu jít do voleb."

Petr Býma "Chajda"

t.č. u protinožců

"Věřím v pokračování úsilí, aby naše obec byla ještě krásnější a zdravější, abychom se společně mohli setkávat na společenských a sportovních aktivitách vždy s úsměvem. A přeji hodně elánu, zdraví a úspěchů ve volbách. Jsme přece pro Hodslavice."

MUDr. Olga Váhalová

Praktická lékařka pro mládež a dorost

"Sdružení PROHODSLAVICE dává prostor lidem odlišných profesí, věkových skupin i zájmů, kteří mohou reprezentovat různé názory a postoje. Ta rozmanitost je mi velmi sympatická a myslím, že pro vedení obce je velice důležitá. PROHODSLAVICE mají opět moji plnou podporu."

RNDr. Jitka Hanzelková

Ředitelka školy

"PROHODSLAVICE mají moji podporu i v příštím volebním období."

MVDr. Jiří Křižan

Soukromý veterinální lékař

"Obdivuji lidi, kteří mají touhu udělat něco pro druhé, proto podporuji PROHODSLAVICE."

Lukáš Sulovský

Grafik

"Přestože v tomto volebním období nekandiduji, PROHODSLAVICE mají moji podporu."

Lubomír Franek

Analytik, logistika

"PROHODSLAVICE vykročily správnou cestou. Věřím v její pokračování, proto mají moji podporu."

Věra Mičková

Učitelka v MŠ

Kandidáti Zde si můžete prohlédnout naše kandidáty

1

Mgr. Pavla Adamcová

54 let, starostka obce, Hodslavice 269

Vdaná, synové Tomáš (34) a Jiří (31) s vnučkou Emičkou. Po novojičínském gymnáziu vystudovala odbornou matematiku na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. 16 let pracovala na Úřadu práce v Novém Jičíně v IT, později jako vedoucí kanceláře úřadu, kde zodpovídala za provozní a ekonomické řízení celé instituce. Od roku 2010 je starostkou obce. Členka TJ Sokol Hodslavice, KČT Hodslavice a SDH Hodslavice.

Zájmy: kultura, tanec, rekreační i adrenalinové aktivity, příroda a zahrádka..

2

Ing. Jan Kudělka

37 let, místostarosta obce, Hodslavice 5

Svobodný, po absolvování SPŠ v Hranicích, obor stavební materiály, vystudoval obor diagnostika a design materiálu na Fakultě metalurgie a materiálového inženýrství Vysoké školy báňské – Technické univerzitě v Ostravě. Od roku 2009 – 2011 OSVČ v oblasti stavební činnosti – realizace projektu „Zelená úsporám“ (zateplovaní budov), od roku 2011 do 2018 zaměstnán ve VOP.CZ jako vrchní mistr. Aktivní člen SHM Hodslavice.

Zájmy: rodina, přátelé, zahrada, sport, kultura, cestování..

3

Mgr. Alena Kulíšková

61 let, učitelka ZŠ, Hodslavice 59

Vdaná, ženatý syn Lukáš se dvěma vnoučaty a dcera Alena prozatím s jedním vnoučkem. Po studiích na Gymnáziu v Novém Jičíně absolvovala učitelství tělesné výchovy a přírodopisu na Pedagogické fakultě UP v Olomouci. Od roku 1985 pracuje jako učitelka na zdejší ZŠ. Spolupodílí se na realizaci projektů pro ZŠ i pro obec. Je členka KČT, TJ Sokol, předsedkyně AŠSK ČR.

Zájmy: vnoučata, hory, kolo, voda, četba, příroda a práce s mladými lidmi..

4

Lubomír Adam

36 let, hasič, Hodslavice 292

Ženatý, synové Lukáš (5) a Matyáš (3). Absolvoval Střední průmyslovou školu elektrotechnickou ve Frenštátě pod Radhoštěm, obor programování PC. V roce 2008 nastoupil jako profesionální hasič k HZS Moravskoslezského kraje v Novém Jičíně. Od roku 2015 velitel jednotky SDH Hodslavice. Člen výboru SDH Hodslavice.

Zájmy: rodina, sport aktivně i pasivně, hasičina, historie, technika všeho druhu, příroda, společenské dění. .

5

Vlastimil Socha, DiS.

40 let, analytik, Hodslavice 335

Vystudoval VOŠ se zaměřením na ekonomiku podniku a management. Po ukončení studia začal pracovat v bankovnictví, kde vystřídal několik různých pozic, a nyní pracuje na pozici analytika. Je aktivním členem TJ Sokol Hodslavice a KČT Hodslavice.

Zájmy: především cestování, turistika nebo jízda na kole..

6

Ondřej Kudělka, DiS.

33 let, strážník MP, Hodslavice 105

Pracuje u městské policie ve Valašském Meziříčí. Se snoubenkou žijí v Hodslavicích a mají dceru Šárku. Založil iniciativu Hodslavice Srdcem, kde přináší zajímavé informace a fotografie z historie obce. Ve spolupráci s klubem důchodců pořádá přednášky a již druhé volební období je zastupitelem obce Hodslavice. Je také aktivním občanem v obci.

Zájmy: rodina, přátele, historie, příroda, zvířata a sport..

7

Bc. Věra Mikšíková

37 let, sociální pracovník, Hodslavice 193

Vdaná, 2 děti. Vystudovala střední školu, obor Veřejnosprávní činnost, poté Ostravskou univerzitu, obor sociální práce.
Od roku 2009 pracuje na Úřadu práce v Novém Jičíně, nejdříve na odboru státní sociální podpory, po dokončení vysokoškolského studia pak na odboru hmotné nouze, jako sociální pracovník. V současné době je na mateřské dovolené. Je členkou komise pro kulturu, vzdělávání, sport a propagaci při OÚ. Vede klub Sluníčko v Hodslavicích.

Zájmy: děti a rodina, cestování, práce s lidmi..

8

Petr Hub

58 let, automechanik, Hodslavice 69

Ženatý, dcera Petra (34), syn Ondřej (30). Po ZŠ v Hodslavicích absolvoval střední odborné učiliště s maturitou ve Vítkově. Po vojně pracoval v ČSAD Kopřivnice, poté od roku 1988 v Autodružstvu Nový Jičín. Od roku 1991 živnostník, od 2016 technik ve firmě STK Ritz. V zastupitelstvu obce Hodslavice působil v letech 1990 - 94, kdy kandidoval za Občanské fórum.

Zájmy: modelářství, vnoučata a rodina..

9

Tomáš Kohout

37 let, správce nemovitostí-poradce, Hodslavice 440

Ženatý, dvě děti. Po studiu SŠ se zaměřením na informatiku pracoval pro zahraniční společnost jako pracovník oddělení kvality. V roce 2006 se stal OSVČ v oblasti realitní činnosti jako poradce a makléř, v roce 2010 založil RK Home-Reality.cz se zaměřením na správu nemovitostí a realitní činnost, kde působí doposud. Spolupořadatel sportovních událostí nejen v Hodslavicích.

Zájmy: rodina, cestování, horská cykloturistika. .

10

Jana Bajerová

54 let, ředitelka plavecké školy, Hodslavice 359

Vdaná, syn Ondřej (33 let) a dcera Barbora (31 let) se dvěma vnuky. Po novojičínské střední zemědělské škole pracovala dva roky na šlechtitelské stanici v Hladkých Životicích jako laborantka. Po mateřské dovolené nastoupila do Plavecké školy Laguna v Novém Jičíně, kde pracuje již 28 let. Z toho 20 let byla zástupkyní ředitele a poslední tři roky je ředitelkou PŠ. Je členkou TJ Sokol Hodslavice.

Zájmy: oba vnoučci Damian a Dorian, celá rodina, přátelé, vše co se týká výuky plavání především kojenců a batolat, zahrádka, výlety do přírody a na hrady a zámky, výlety na kole, kultura..

11

Martin Pospíšil

48 let, technicko hospodářský pracovník ve stavebnictví, Hodslavice 555

Ženatý, syn (11) a dcera (5). Absolvent SPŠ strojní v Ostravě, profesní historie v oborech strojírenská výroba, obchodní management a stavební výroba. Aktuálně pracuje pro firmu Hybaj s.r.o. v Novém Jičíně. V Hodslavicích žije od r. 2013.

Zájmy: rodina, sport, kultura..

12

Lukáš Kudělka

39 let, vedoucí střediska komunikací a VO, Hodslavice 440

Ženatý, syn (8) a dcera (6). Absolvent SPŠ stavební ve Valašském Meziříčí. Po absolvování školy pracoval jako stavební mistr, poté od 2006-2021 jako OSVČ ve stavebnictví. Aktuálně pracuje pro firmu TS Valašské Meziříčí s.r.o. Aktivní člen FK Hodslavice.

Zájmy: rodina, sport, kultura, příroda..

13

Ing. Jaroslav Ježek

46 let, úředník, Hodslavice 255

Rozvedený, dcera. Absolvent ZŠ Hodslavice, SOUs Kopřivnice, ČVUT Praha. Po studiu vojenská služba, geodet zaměstnanec, geodet OSVČ, učitel, řidič náklaďáku, v současné době  úředník – geodet.

Zájmy: život..

14

Věra Lipinská, DiS.

55 let, účetní, Hodslavice 181

Vdaná, 2 dcery, 1 vnuk. Vystudovala Gymnázium Nový Jičín, poté v roce 2002 obor Manažer a ekonom firmy na Vyšší odborné škole podnikatelské v Ostravě. Začínala v zaměstnání v České spořitelně v Ostravě jako pracovník úvěrového oddělení. V roce 1988 s manželem začali stavět spolu s rodinou dům v Hodslavicích na rodinném  pozemku. V roce 1992 nastoupila do podniku TONAK Nový Jičín na finanční oddělení. Poté následovala UNION Banka jako vedoucí provozu pobočky. Od uzavření pobočky banky v Novém Jičíně  pracuje v rodinné firmě jako ekonom a účetní až doposud. Není členem žádné politické strany.

Zájmy: především rodina, zahrada, knihy, lehká turistika společně se psy. .

15

Marie Pavlátová, DiS.

63 let, důchodkyně, Hodslavice 381

Vdaná, dcera Milada (43) a syn Martin (33). Po absolvování studia Gymnázia v Novém Jičíně pracovala jako účetní v Tonaku. Vystudovala VOŠ se zaměřením na ekonomiku podniku a management. Od roku 1996 – 2021 byla zaměstnancem Obce Hodslavice jako účetní.

Zájmy: rodina, četba, kolo, příroda a zahrádka..

Diskuze Pokud máte nějaké otázky, nebojte se zeptat.