Jdeme do toho potřetí, podpoříte nás?

Vážení spoluobčané, v obměněné sestavě a s podporou původních členů našeho sdružení se znovu v komunálních volbách ucházíme o Váš hlas, abychom tím získali možnost dále pracovat ve prospěch naší obce a všech jejích občanů.

Během minulých volebních období jste činnost zastupitelstva – včetně našich členů – jistě vnímali a hodnotili, chválili i kritizovali. Mnozí z Vás jste dle svých možností aktivně přispívali k obohacení společenského a sportovního života, ke zlepšení vzhledu obce či k šíření jejího dobrého jména. Rádi bychom s Vámi v této spolupráci dále pokračovali.

Správa věcí veřejných je složitá nejen kvůli různorodosti představ a zájmů obyvatel, ale také kvůli „neviditelným“, leckdy silně omezujícím právním předpisům. Myslíme si však, že otevřenost a transparentnost spolu s veřejnou diskuzí o důležitých rozhodnutích v samosprávě obce je jedinou správnou cestou ke spokojenému spolužití a udržitelnému rozvoji obce. S prosbou o ohleduplnost vůči sobě navzájem a udržování dobrých sousedských vztahů - pro zpříjemnění našeho každodenního života - si Vám v rámci daných možností dovolujeme předložit náš stručný volební program a kandidátku.

Zveme Vás na krátké setkání s kandidáty PROHODSLAVICE a diskuzi k našemu programu, které se bude konat v pondělí 1. 10. 2018 od 18:00 hod. v hasičské zbrojnici.

Jak plníme své sliby Program 2014 - 2018

1. Řešení kanalizační sítě a čištění odpadních vod

Výsledek našeho působení:

…projektová příprava stavby, získání dotace z OPŽP ve výši 100 mil. Kč a 3 mil. Kč z MSK, státního úvěru ve výši 43 mil.Kč, projekt přípojek pro občany zdarma, zahájení stavby ČOV a kanalizace v r. 2018

2. Podpora nízkonákladového bydlení a služeb pro seniory a mladé rodiny, vybudování bezbariérové ordinace praktického lékaře

Výsledek našeho působení:

…rekonstrukce Obecního domu na bezbariérové ordinace praktického a dětského lékaře do konce r. 2018, projektová příprava přestavby zdravotního střediska a bývalé pošty na sociální byty – získání dotace na realizaci v r. 2019

3. Sjednocení architektonického stylu a obnova veřejného prostoru a mobiliáře (rekonstrukce placu a obecních budov)

Výsledek našeho působení:

…rekonstrukce budovy OÚ, obecního domu a hasičské zbrojnice, údržba a výměna laviček, příprava architektonické studie centra obce – veřejné diskuze k podobě centra obce

4. Podpora spolkového života, společenského, kulturního a sportovního dění v obci

Výsledek našeho působení:

…spolupráce se spolky při oslavách obce a tradičních akcích, stanovení pravidel pro průhledné přidělování příspěvků na činnost, zohlednění práce s dětmi a pro seniory, videoreportáže z obecních akcí

5. Ochrana životního prostředí – revitalizace zeleně v obci i extravilánu, zlepšení čistoty veřejných prostranství

Výsledek našeho působení:

…revitalizace zeleně na hřbitovech a zahradách ZŠ a MŠ, výsadby krajinářských prvků v extravilánu obce – aleje, stromořadí, tůně, obnova bývalých polních cest, pravidelná péče o čistotu a zeleň v obci, úklid toků a okolí obce pracovníky OÚ, rozšíření možnosti třídění odpadů (navýšení počtu sběrných nádob na tříděný odpad, mimořádné svozy BIO odpadů, propagace správného topení, spoluúčast obce na kotlíkových dotacích, získání Zelené stuhy 2018 v Moravskoslezském kraji – ocenění za péči o životní prostředí

6. Bezpečnost občanů – osobní a dopravní – vybudování chodníku na Mořkov a k viaduktu

Výsledek našeho působení:

…výstavba chodníku od křižovatky po bytovky, a to včetně nových autobusových zastávek a osvětleného přechodu, instalace zpomalovacích prvků a nového veřejného osvětlení na místních komunikacích, tvorba projektu na prodloužení chodníku a cyklopropojky na Kútě, pokračování spolupráce s policií při řešení krádeží a dopravního přetížení – kontroly rychlosti

7. Veřejné projednávání územního plánu - pokračování otevřené diskuze k tvorbě a schválení nového územního plánu

Výsledek našeho působení:

…příprava návrhu nového územního plánu k veřejnému projednání, veřejné projednání

8. Další posílení zdrojů pitné vody pro veřejný vodovod

Výsledek našeho působení:

…vystrojení a napojení nového vrtu HVH2, vybudování filtrace a rekonstrukce vodojemu na Bařince, regenerace starých vrtů, nové průzkumné vrty

9. Modernizace knihovny a vytvoření společensko-informačního centra pro všechny občany

Výsledek našeho působení:

…vybudování Palackého pamětní knihovny v prostorách ZŠ – modernizace zařízení knihovny, koutek pro děti, přednáškové prostory

10. Budování malých lokálních opatření proti povodňovým škodám – záchytné rošty, protierozní opatření

Výsledek našeho působení:

…instalace záchytných roštů na komunikacích v obci, výstavba malých vodních tůní v krajině, protierozní výsadba zeleně, rekonstrukce Kacabajky

Volební program

1.Výstavba kanalizační sítě a čistírny odpadních vod.
2. Další posílení zdrojů pitné vody pro veřejný vodovod a zajištění krizové varianty zdroje pitné vody – projektová příprava přivaděče z vodojemu Mořkov, výstavba tlakové stanice u bytovek.
3. Bezpečnost občanů – osobní a dopravní – prodloužení chodníku na Mořkov a na Kútě, snaha o zvýšení bezpečnosti dopravy na silnicích a místních komunikacích, zbudování propojky cyklostezky na Kútě a Záhumení.
4. Podpora nízkonákladového bydlení a služeb pro seniory a mladé rodiny – rekonstrukce zdravotního střediska a bývalé pošty na byty, rekonstrukce Domověnky čp. 213 na horním konci.
5. Projektová příprava na rekonstrukci centra obce.
6. Podpora a rozvoj vzdělávání i mimoškolních aktivit našich dětí, stálé zlepšování a zkvalitňování podmínek pro výuku dětí v MŠ i ZŠ. Motivace občanů k umístění dětí do naší ZŠ (na poprvé přihlášené dítě obdrží zákonný zástupce příspěvek ve výši 1 500,- Kč).
7. Podpora spolkového života, společenského, kulturního a sportovního dění v obci.
8. Zlepšování životního prostředí, zvláště ovzduší, v obci.
9. Vybudování sběrného dvoru v areálu bývalého JZD.
10. Vydání nového územního plánu a diskuze k veřejnému prostoru.
11. Vybudování a obnova míst pro aktivní trávení volného času.

Lidé, kteří nám věří a podporují nás

"Podporuji všechny slušné a pracovité Hodslavjany, kteří navíc mají odvahu jít do voleb."

Petr Býma "Chajda"

t.č. u protinožců

"Věřím v pokračování úsilí, aby naše obec byla ještě krásnější a zdravější, abychom se společně mohli setkávat na společenských a sportovních aktivitách vždy s úsměvem. A přeji hodně elánu, zdraví a úspěchů ve volbách. Jsme přece pro Hodslavice."

MUDr. Olga Váhalová

Praktická lékařka pro mládež a dorost

"Volím PROHODSLAVICE. Nevidím důvod měnit něco, co se dobře osvědčilo."

Petr Hub

Automechanik

"PROHODSLAVICE mají moji podporu i v příštím volebním období."

MVDr. Jiří Křižan

Soukromý veterinální lékař

"Přestože v tomto volebním období nekandiduji, PROHODSLAVICE mají moji podporu."

Lubomír Franek

Analytik, logistika

"PROHODSLAVICE vykročily správnou cestou. Věřím v její pokračování, proto mají moji podporu."

Věra Mičková

Učitelka v MŠ

Kandidáti Zde si můžete prohlédnout naše kandidáty

1

Mgr. Pavla Adamcová

51 let, starostka obce, Hodslavice 269

Vdaná, synové Tomáš (30) a Jiří (27). Po novojičínském gymnáziu vystudovala obor odborná matematika na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. 16 let pracovala na Úřadu práce v Novém Jičíně nejprve jako vedoucí IT, později jako vedoucí kanceláře úřadu, kde zodpovídala za provozní a ekonomické řízení celé instituce. Od roku 2010 je starostkou obce. Členka TJ Sokol Hodslavice, KČT Hodslavice a SDH Hodslavice.

Zájmy: kultura, rekreační i adrenalinové aktivity, příroda a zahrádka..

2

Ing. Jan Kudělka

33 let, vrchní mistr, strojař, Hodslavice 5

Svobodný, po absolvování SPŠ v Hranicích, obor stavební materiály, vystudoval obor diagnostika a design materiálu na Fakultě metalurgie a materiálového inženýrství Vysoké školy báňské – Technické univerzitě v Ostravě. Od roku 2009 – 2011 OSVČ v oblasti stavební činnosti – realizace projektu „Zelená úsporám“ (zateplovaní budov), od roku 2011 zaměstnán ve firmě zaměřené na vojenskou a strojírenskou výrobu jako vrchní mistr. Aktivní člen obecních spolků FK a SHM Hodslavice.

Zájmy: rodina, přátelé, zahrada, sport, kultura, cestování..

3

Mgr. Alena Kulíšková

57 let, učitelka ZŠ, Hodslavice 59

Vdaná, ženatý syn Lukáš se dvěma vnoučaty a dcera Alena. Po studiích na Gymnáziu v Novém Jičíně absolvovala učitelství tělesné výchovy a přírodopisu na Pedagogické fakultě UP v Olomouci. Od roku 1985 pracuje jako učitelka na zdejší ZŠ. Spolupodílí se na realizaci projektů pro ZŠ i pro obec. Je členka KČT, předsedkyně AŠSK ČR, předsedkyně komise pro vzdělávání, sport, kulturu a propagaci při OÚ.

Zájmy: vnoučata, hory, kolo, voda, četba, příroda a práce s mladými lidmi..

4

RNDr. Jitka Hanzelková

55 let, ředitelka školy, Hodslavice 521

Vdaná, syn Jan (31 let), dcera Anna (28 let). Absolvovala novojičínské gymnázium, poté studovala na Přírodovědecké fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně (dnes Masarykova univerzita). Po studiu začala vyučovat v ZŠ Fr. Palackého v Hodslavicích, po mateřské dovolené nastoupila na Gymnázium v Novém Jičíně jako středoškolská učitelka biologie a chemie a od srpna 2003 zde působila ve funkci statutární zástupkyně ředitele školy. V červnu 2017 byla jmenována do funkce ředitelky ZŠ Nový Jičín, Komenského 66.

Zájmy: rodina, práce s dětmi, příroda, zahrada, četba..

5

Mgr. Petr Mokroš

68 let, důchodce, Hodslavice 309

Ženatý, syn Pavel, dcera Zuzana. Po střední škole absolvoval studium na Pedagogické fakultě v Ostravě, od roku 1976 učil na základních školách ve Veřovicích, Hodslavicích a v Novém Jičíně, od roku 2000 do odchodu do důchodu zastával funkci ředitele ZŠ a MŠ ve Veřovicích. V současné době vyučuje na ZŠ.

Zájmy: sport, cestování, příroda, vzdělávání..

6

Lubomír Adam

32 let, hasič, Hodslavice 292

Žije s přítelkyní, syn Lukáš (1). Absolvoval Střední průmyslovou školu elektrotechnickou ve Frenštátě pod Radhoštěm, obor programování PC. V roce 2008 nastoupil jako profesionální hasič k HZS Moravskoslezského kraje v Novém Jičíně. Od roku 2015 velitel jednotky SDH Hodslavice. Člen výboru SDH Hodslavice a člen FK Hodslavice.

Zájmy: rodina, hasičství, sport aktivně i pasivně, historie, technika všeho druhu, příroda, společenské dění..

7

Ing. Veronika Hurtová

35 let, ekolog, Hodslavice 552

Původem rodačka z Hodslavic, dnes tu žije se svými 2 dětmi a manželem. Absolvovala Gymnázium Fr. Palackého ve Val. Meziříčí, poté vystudovala obor odpadové hospodářství na Mendlově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně. Profesionálně se věnuje legislativní oblasti ochrany životního prostředí a podnikové ekologii, od roku 2018 je také odborně způsobilou osobou v prevenci rizik BOZP. V současnosti řídí v ČR odpadové hospodářství společnosti ČEZ Distribuce a.s. a poskytuje odborné poradenství v oblasti OŽP a BOZP.

Zájmy: rodina, příroda a myslivost, tanec, lyže, dobrá káva a asijské sypané čaje..

8

Ondřej Kudělka, DiS.

29 let, strážník MP, Hodslavice 105

Svobodný. Pracuje jako strážník Městské policie ve Valašském Meziříčí. Vystudoval VOŠ ve Valašském Meziříčí se zaměřením na informatiku v podnikové praxi. Od roku 2014 je členem zastupitelstva obce Hodslavice a také členem výkonného výboru FK Hodslavice, kde se aktivně podílí na fungování a propagaci fotbalu v naší obci. Pravidelně přispívá články do zpravodaje obce.

Zájmy: sport, četba, kultura, příroda..

9

Lukáš Sulovský, DiS.

37 let, grafik, Hodslavice 40

Ženatý, tři děti. Po SUŠG v Jihlavě vystudoval Vyšší odbornou školu grafickou v Praze. Od roku 2003 pracoval v grafické společnosti Studio LEXEL jako grafický designér, nyní je zaměstnán v grafickém studiu LION brand & story s.r.o. v Ostravě. V Hodslavicích vede přední hlídku Royal Rangers - podílí se na organizaci táborů a celoroční činnosti pro děti pod ČCE Hodslavice.

Zájmy: rodina, kolo, hory, práce s dětmi..

10

Tomáš Kohout

33 let, poradce-makléř, Hodslavice 455

Svobodný. Po studiu SŠ se zaměřením na informatiku pracoval pro zahraniční společnost jako pracovník oddělení kvality. V roce 2006 se stal OSVČ v oblasti realitní činnosti jako poradce a makléř, v roce 2012 se osamostatnil a založil RK Home-Reality.cz a doposud tam působí. Spolupořadatel sportovních událostí nejen v Hodslavicích.

Zájmy: cyklistika, běh, horská turistika, cestování..

11

Vlastimil Socha, DiS.

36 let, analytik, Hodslavice 335

Vystudoval VOŠ se zaměřením na ekonomiku podniku a management. Po ukončení studia začal pracovat v bankovnictví, kde vystřídal několik různých pozic, a nyní pracuje na pozici analytika. Je aktivním členem TJ Sokol Hodslavice a KČT Hodslavice.

Zájmy: především cestování, turistika nebo jízda na kole..

12

Ing. Lenka Burianová

28 let, ekonomka, Hodslavice 81

V současné době na mateřské dovolené, 2 děti. Po střední ekonomické škole vystudovala obor ekonomika a management na Vysoké škole báňské v Ostravě. Před nástupem na mateřskou dovolenou pracovala 2,5 roku jako úřednice na Obecním úřadě v Hodslavicích. Je aktivní členkou TJ Sokol a podílí se na realizaci akcí a kroužků Salesiánského hnutí mládeže v Hodslavicích.

Zájmy: děti a rodina, práce s dětmi, zumba, kolo, kytara, ruční práce..

13

Martin Pospíšil

44 let, tech.-hospodářský pracovník ve stavebnictví, Hodslavice 555

Ženatý, syn (7) a dcera (1). Absolvent SPŠ strojní v Ostravě, profesní historie v oborech strojírenská výroba, obchodní management a stavební výroba. Aktuálně pracuje pro firmu Hybaj s.r.o. v Novém Jičíně. V Hodslavicích žije od r. 2013.

Zájmy: rodina, sport, kultura..

14

Ing. Martin Repta

50 let, místostarosta obce, Hodslavice 25

Ženatý, syn a dcera. Absolvent lesnického učiliště ve Šternberku a Střední lesnické školy ve Šluknově v okrese Děčín. Dálkově absolvoval Fakultu lesnickou a dřevařskou na ČZU v Praze. Pracoval jako dělník v pěstební a těžební činnosti na polesí ve Frenštátě p. R. Po návratu z vojny nastoupil od října 1989 jako technik Lesní správy Kozlovice u lesního závodu ve Frenštátě p. R. Od transformace LZ v roce 1992 působil jako vedoucí lesního hospodářského střediska Frenštát p.R. u firmy Frenštátská lesní a.s. Od r. 2010 místostarosta obce.

Zájmy: rodina, příroda, turistika, myslivost a historie..

15

Ing. Veronika Filipová

28 let, projektantka, Hodslavice 45

Svobodná. Po absolvování Střední průmyslové školy stavební ve Valašském Meziříčí studovala obor pozemní stavitelství a realitní inženýrství na Stavební fakultě Vysokého učení technického v Brně. Nyní pracuje jako projektant v soukromé firmě. Je členkou TJ Sokol a SDH Hodslavice, kde se podílí na společenských akcích.

Zájmy: turistika, kolo, knihy..

Diskuze Pokud máte nějaké otázky, nebojte se zeptat.